Landschapsontwerp Kardinge Groeit gepresenteerd

Deel dit bericht op

17 april,

38 hectare nieuwe natuur in combinatie met natuurbegraven tussen Beijum en Zuidwolde: dat is Kardinge Groeit. Vorig jaar maakten Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland bekend plannen te willen ontwikkelen voor natuuruitbreiding met ruimte voor natuurbegraven in Kardinge. Samen met omwonenden uit Beijum, Zuidwolde en de Oosterseweg is gewerkt aan een landschapsontwerp. Dit voorkeursontwerp is afgelopen maandag 17 april gepresenteerd aan de omgeving.

Voorkeursontwerp
Het voorkeursontwerp laat een landschap zien met bloemrijke velden, groepjes struiken en een beperkt aantal bomen, doorsneden door een watergang die in breedte varieert. Om de privacy van bewoners van huizen die grenzen aan het gebied te respecteren, is aan de zuidzijde een brede buffer van water omzoomd met riet voorzien. Door het gebied zal een doorgaand wandelpad van oost naar west aangelegd worden, met smallere zijpaden zodat er ook een kort rondje gelopen kan worden.

Samen schetsen
Een gevarieerde groep van 30 inwoners is onder leiding van landschapsontwerpster Heilien Tonckens aan de slag gegaan met schetsen. Tijdens informatieavonden, excursies en persoonlijke gesprekken hadden Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland al veel wensen en aandachtpunten verzameld. Zo was bekend dat mensen het open landschap, met weids uitzicht erg waarderen en dat omwonenden hechten aan privacy. Deze wensen en aandachtspunten zijn, samen met een aantal randvoorwaarden, vooraf meegegeven aan de groep. Op basis hiervan zijn zij gaan schetsen en heeft Heilien het samengebracht in het voorkeursontwerp.

Samen plan uitwerken
Bart Zwiers, boswachter bij Natuurmonumenten: “We vinden het belangrijk om omwonenden bij het natuurgebied te betrekken. Dat hebben we gedaan bij de inrichting van wijkrand Beijum-zuid, waaronder het plukbos, de OERRR-speelplek en de begrazingsgebieden. Het is voor ons vanzelfsprekend om ook bij de planvorming voor deze uitbreiding de omgeving te betrekken. Door de gemengde samenstelling van de groep, kwamen de verschillende meningen en belangen goed op tafel. Ik denk dat er een voorkeursontwerp ligt waarin zo goed mogelijk rekening is gehouden met alle wensen, zorgen, randvoorwaarden en de natuur.”

Vervolg
De volgende stap is het toetsen van de haalbaarheid van dit voorkeursontwerp. Daarvoor worden enkele onderzoeken uitgevoerd, zoals een verkeersonderzoek, een natuurtoets, een hydrologisch onderzoek . Zo wordt beoordeeld of de bestaande wegen de verwachte verkeerstoename aankan. Er wordt onderzocht of er in het uitbreidingsgebied beschermde soorten aanwezig zijn waarvoor extra maatregelen genomen moeten worden. En tot slot wordt de grondwaterstand en bodemopbouw verder in kaart gebracht. Dit is belangrijk voor de inrichting van het gebied. De onderzoeksresultaten worden samen met het landschapsontwerp vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland streven ernaar dat de gemeente Het Hogeland hierover dit najaar een besluit kan nemen.

Deel dit bericht op

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring