Veelgestelde vragen

Het natuurproject Kardinge Groeit roept natuurlijk vragen op. Bekijk hier de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stel uw vraag dan via het contactformulier en we zullen uw vraag via deze manier beantwoorden.

INRICHTING EN RECREATIE

Hoe gaat het gebied er uitzien?

Samen met omwonenden uit Beijum, Zuidwolde en de Oosterseweg is gewerkt aan een landschapsontwerp. Dit voorkeursontwerp is afgelopen maandag 17 april gepresenteerd aan de omgeving.

Het voorkeursontwerp laat een landschap zien met bloemrijke velden, groepjes struiken en een beperkt aantal bomen, doorsneden door een watergang die in breedte varieert. Om de privacy van bewoners van huizen die grenzen aan het gebied te respecteren, is aan de zuidzijde een brede buffer van water omzoomd met riet voorzien. Door het gebied zal een doorgaand wandelpad van oost naar west aangelegd worden, met smallere zijpaden zodat er ook een kort rondje gelopen kan worden.

De impressie afbeeldingen van het landschap van Ulco Glimmerveen worden bovenaan de pagina getoond.

Wat betekent de komst van natuurbegraven voor omwonenden?

Er komt een nieuw natuurgebied waar gerecreëerd kan worden. De natuurgraven zijn in de meeste gevallen niet zichtbaar omdat er geen grafstenen geplaatst worden, maar enkel een liggende boomschijf die in de loop van de tijd vergaat.

Zoals bij ieder ander toegankelijk natuurgebied zullen er extra bezoekers naar het gebied komen, ook voor de uitvaarten en later wanneer nabestaanden een natuurgraf bezoeken. Daarom is een goede ontsluiting van het gebied en voldoende parkeergelegenheid belangrijk.  De inrichting werken we samen met de omgeving uit, daarbij houden we rekening met de privacy van omwonenden en het uitzicht (zie nieuwsbericht).

Komt er een ceremonieruimte of andere gebouwen?

Voor natuurbegraven zijn enkele faciliteiten nodig: een informatieruimte om gesprekken te voeren met mensen die overwegen een plekje te reserveren, een ruimte voor afscheid en ruimte voor opslag en beheer. De boerderij aan de Oosterseweg 31 die we hebben kunnen aankopen, maken we hiervoor geschikt. In het bestemmingsplan zijn deze functies vastgelegd als de bestemming ‘Maatschappelijk’.

Waar komt de grond vandaan voor het ophogen?

Voor het maken van de waterpartijen zal grond afgegraven worden. We bekijken of deze grond geschikt is om te gebruiken voor het ophogen. We weten nu nog niet hoeveel grond uit het gebied kan worden gebruikt voor de ophoging en hoeveel grond eventueel extra moet worden aangevoerd en waar deze grond dan vandaan komt.

Kan Kardinge Groeit doorgaan zonder oplossing voor het verkeer?

De gemeente zal een bestemmingsplan pas goedkeuren als een plan haalbaar en uitvoerbaar is. Daar hoort ook een goede verkeersafwikkeling bij. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland willen de tijd tussen besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan en vaststelling van het bestemmingsplan gebruiken om met de gemeenten Groningen en Het Hogeland tot een oplossing te komen voor de verkeersafwikkeling.. Pas als B&W van de gemeente Het Hogelandvan oordeel is dat het extra verkeer goed afgewikkeld wordt en past binnen de toegestane normen van de wegen, kan Kardinge Groeit doorgaan.

Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat aanwonenden geen zicht hebben op de uitvaarten?

Bij een natuurbegrafenis is intimiteit in ieders belang, zowel voor omwonenden als voor de nabestaanden. Juist daarom is hier veel aandacht voor in het landschapsontwerp dat samen met de groep omwonenden is gemaakt. (Zie nieuwsbericht).

Past ophoging wel bij het karakter van het gebied dat nu plat is?

Het Groninger landschap is inderdaad vrij vlak. Toch zijn er ook hier kleine hoogteverschillen. Sommige hoogteverschillen zijn in het verre verleden op natuurlijke wijze ontstaan door de invloed van de zee. Andere hoogteverschillen zijn door de mens opgeworpen voor bijvoorbeeld de bouw van woonwijken. Beijum en Zuidwolde liggen ongeveer 80 tot 100 centimeter hoger in het landschap dan de omringende gronden.

Zijn honden toegestaan?

Op een natuurbegraafplaats gelden dezelfde huisregels als in de meeste andere natuurgebieden. Honden zijn aangelijnd welkom.

Is de natuurbegraafplaats toegankelijk?

Het natuurgebied is toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang, net als andere natuurgebieden. Dit is om de dieren in het gebied rust te bieden.

LOCATIE

Waarom is gekozen voor deze locatie, zo dicht bij Beijum en Zuidwolde?

Natuurmonumenten heeft in de gebiedsvisie Kardinge Geeft de ambitie opgenomen om natuurgebied Kardinge uit te breiden en meer verbindingen te creëren met omliggende natuurgebieden. Dit voormalige landbouwperceel van 38 hectare kwam beschikbaar en is een zeer geschikte plek om aansluitend op het Beijumerbos een halfopen boslandschap te creëren waarmee we een eerste stap zetten in onze ambitie voor Kardinge.

Een natuurbegraafplaats biedt bovendien zekerheid dat de natuur op deze plek voor altijd blijft bestaan.

Kan natuurbegraven op een andere plek in Kardinge, uit het zicht van de bewoners?

We maken natuurbegraven alleen mogelijk op plekken waar we kunnen garanderen dat de natuur erop vooruit gaat. Dat is juist op dit perceel het geval: we vormen landbouwgrond om tot hoogwaardige natuur, met een mooie aansluiting op het Beijumerbos. Wat betreft het zicht op natuurbegraven; dat is een belangrijk aandachtspunt in het landschapsontwerp, dat samen met een groep omwonenden is gemaakt.

NATUUR

Hoe wordt de verbinding gemaakt met de Koningslaagte, aangezien er een dorp, een kanaal en woonboten tussen liggen?

In de gebiedsvisie Kardinge Geeft staat dat Natuurmonumenten Kardinge wil verbinden met omliggende natuurgebieden, waaronder Koningslaagte. De visie gaat over een periode van 18 jaar. We hebben nog niet uitgewerkt hoe we dat gaan doen. De realisatie van deze 38 hectare natuuruitbreiding zien we als een eerste stap.

Is er ruimte voor de reeën en hazen?

Een natuurbegraafplaats is in eerste instantie een natuurgebied en wordt beheerd als natuurgebied. De natuur staat voorop. Er is ruimte voor reeën, hazen en vele andere dieren. Er komen geen hekken om het gebied, we houden rekening met voldoende schuilplekken voor alle dieren en we maaien niet in de kraamperiode van de dieren.

Gaat dat wel samen: meer mensen en meer dieren? Kun je dan wel natuurresultaten halen?

Kardinge wordt nu ook druk bezocht. Er leven nu ook reeën, hazen en vele soorten vogels. Voor de dieren is belangrijk dat er voldoende schuilplekken zijn. Daar zullen we bij het maken van een inrichtingsplan rekening mee houden. De verworven percelen zijn voornamelijk open graslanden. Door aanplant van struiken en bomen en het creëren van rustige plekken (zonder paden) wordt het leefgebied voor de dieren juist beter.

Zijn bloemrijke velden wel haalbaar als er steeds mensen lopen voor uitvaarten?

De natuurgraven liggen verspreid over het gebied en de natuurbegravingen vinden ook verspreid over het gebied plaats. Voor wandelaars leggen we paden aan. Op de natuurbegraafplaatsen die al enkele jaren geopend zijn, zien we dat dat werkt: daar zijn ook bloemrijke graslanden aanwezig, ook op gronden die ooit in gebruik waren als akkers.

Welke diersoorten worden verwacht?

De inrichting van het gebied waar we samen met bewoners voor hebben  gekozen vormt een goed leefgebied voor deze dieren als:  otter, das, waterspitsmuis, dwergmuis, watervleermuis, meervleermuis, ringslang, heikikker, poelkikker, bruine kikker, geelsprietdikkopje, bruine vuurvlinder, argusvlinder, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, greppelsprinkhaan, wilde bijen, groene glazenmaker en andere libellensoorten.

Het landschap zal bestaan uit bloemrijke velden, groepjes struiken, een beperkt aantal bomen in combinatie met water door het gebied heen. En aan de zuidzijde een brede buffer van water met daaromheen riet.  Ook reeën en hazen zullen zich hier thuis (blijven) voelen.

Wat zijn de resultaten van de natuurtoets?

De natuurtoets is een uitgebreid onderzoek om te bepalen of onze plannen mogelijk schadelijk zijn voor aanwezige beschermde planten en dieren.
Het gebied is nu landbouwgrond. Om er een rijke natuur te krijgen en natuurbegraven mogelijk te maken, moet er veel werk verzet worden, zoals de aanplant van bomen en struiken, de aanleg van wandelpaden en ophogen en afgraven van delen van het gebied. Uit de natuurtoets blijkt dat de beschermde poelkikker aanwezig is in het gebied. We zullen daarom bij deze werkzaamheden maatregelen nemen om te zorgen dat er voldoende leefgebied voor de poelkikker blijft. Een plan hiervoor leggen ter goedkeuring voor aan de provincie Groningen. In het landschapsontwerp is veel ruimte voor water. Het wateroppervlak zal toenemen van ca 7.300 m2 naar ca 50.000m2 en de waterpartijen krijgen flauw aflopende oevers. Daarmee krijgt de poelkikker veel extra leefgebied.
Als het gebied is ingericht, zal Natuurbegraven Nederland het gebied gaan beheren in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten. De natuur staat voorop. Zo bepaalt de natuur waar een natuurgraf mogelijk is. Dit betekent onder andere dat natuurbegraven alleen kan op plekken buiten de kwetsbare wortelzone van bomen, niet in de buurt van dassenburchten of een nest van een kwetsbare vogelsoort.

Wie gaat het nieuwe natuurgebied beheren?

In de periode dat natuurbegraven mogelijk is, zorgt Natuurbegraven Nederland voor het beheer. Dat gebeurt in nauwe afstemming met Natuurmonumenten en op basis van een gezamenlijk opgesteld beheerplan dat past bij de gebiedsvisie Kardinge. Na de laatste natuurbegraving neemt Natuurmonumenten het beheer weer over, en beschermt de natuur tot in de eeuwigheid.

NATUURBEGRAVEN

Waarom maakt Natuurmonumenten natuurbegraven mogelijk?

Door tegemoet te komen aan de behoefte van mensen aan een laatste rustplaats in de natuur kunnen wij meer natuur realiseren, natuurkwaliteit verbeteren en zorgen voor het onderhoud van de gebieden. We werken hierbij samen met Natuurbegraven Nederland. We realiseren alleen natuurbegraafplaatsen in gebieden waar we kunnen garanderen dat de natuur erop vooruitgaat.

Met de keuze voor een natuurgraf bieden we mensen een mogelijkheid om zelf een bijdrage te leveren aan behoud, versterking en ontwikkeling van de natuur. Een natuurgraf biedt bovendien zekerheid dat de natuur op deze plek voor altijd blijft bestaan.

Waarom werken Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland samen?

Zowel Natuurmonumenten als Natuurbegraven Nederland wil de natuur in Nederland behouden, versterken én ontwikkelen. Door samen te werken kunnen we gebruik maken van elkaars expertise én kunnen we tegemoetkomen aan een behoefte van mensen aan een laatste rustplaats in de natuur. We realiseren alleen natuurbegraafplaatsen in gebieden waar we kunnen garanderen dat de natuur erop vooruitgaat: de natuur staat altijd voorop.

Kan Kardinge alleen uitgebreid worden in combinatie met natuurbegraven?

De ambitie van Natuurmonumenten voor Kardinge is kostbaar. Zonder de realisatie van natuurbegraven in samenwerking met Natuurbegraven Nederland kan Natuurmonumenten die ambitie niet realiseren.

Door de landelijke samenwerking met Natuurbegraven Nederland kunnen we meer natuur realiseren, verbeteren en voor altijd behouden. We kunnen Kardinge uitbreiden, inrichten én voor de toekomst beheren. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan de wens van mensen om een laatste rustplaats te vinden in de natuur. Daarmee dragen zij als nalatenschap ook bij aan de natuur.

Hoe groot wordt de natuurbegraafplaats?

Er is ongeveer 38 hectare aangekocht voor de uitbreiding van Kardinge. Op 30 hectare daarvan is ruimte voor het kiezen van een plekje voor een natuurgraf. De natuurbegraafplaats wordt een onderdeel van het bestaande natuurgebied Kardinge.

Hoeveel natuurgraven komen er en waar komen ze?

Het totale aangekochte gebied is 38 hectare. Op 30 hectare daarvan willen we natuurbegraven mogelijk maken. Op de natuurbegraafplaats bepaalt de natuur waar en hoeveel natuurgraven gerealiseerd kunnen worden. Zo kan er niet onder boomkronen begraven worden en ook niet in de buurt van bijvoorbeeld een nest van een beschermde vogel. De ruimte die de natuur en het landschap biedt is voor ons dus bepalend voor het aantal natuurgraven en de plek van de natuurgraven.

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland hebben als uitgangspunt dat maximaal 10% van een natuurbegraafplaats gebruikt wordt voor de natuurgraven. Op 90% van de natuuurbegraafplaats wordt dus niet begraven. Wij verwachten dat over 40 jaar hier ongeveer 10.000 overledenen hun laatste rustplaats in de natuur hebben gevonden.

Hoeveel begrafenissen zullen er plaatsvinden?

Nabestaanden krijgen een dagdeel de tijd voor een uitvaart. Dit betekent dat er maximaal twee begrafenissen per dag kunnen zijn. Ervaring op andere natuurbegraafplaatsen leert dat er na een aantal jaren zo’n 250 begrafenissen per jaar zullen plaatsvinden.

Hoeveel nabestaanden (los van de ceremonies) zullen er naar verwachting naar de natuurbegraafplaats komen?

Het aantal bezoekers zal naar mate er meer mensen zijn begraven langzaam toenemen. We gaan uit van gemiddeld 15 bezoekers per dag, na tien jaar.

Wat is de diepte van een graf?

Er zijn wettelijke voorschriften. De bovenkant van een grafkist moet minimaal 65 cm onder het maaiveld liggen. Een kist is gemiddeld 50 centimeter hoog. De bodem van het graf is dan 115 cm onder het maaiveld.

Is natuurbegraven in kleigrond haalbaar?

Het gebied bestaat uit klei. Klei is geen geschikte bodem voor begraven. Daarom zal het gebied op de plekken waar natuurgraven gerealiseerd worden, opgehoogd moeten worden.

We verwachten dat delen van het gebied met circa 80 centimeter en op sommige plekken met 120 centimeter moet worden opgehoogd. Of deze verwachting klopt en hoe we gaan ophogen, moeten we nog nader onderzoeken en uitwerken (zie: planning).

Kan de natuurbegraafplaats ook als uitstrooiveld gebruikt worden?

Nee, op natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland is het niet mogelijk as uit te strooien. Wel bestaat de mogelijkheid om as te begraven, bijvoorbeeld in een urn.

Kan ik nu al een plekje reserveren?

Op dit moment kan er nog geen plekje gereserveerd worden. Wie interesse heeft, kan dat aangeven bij Natuurbegraven Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van Natuurbegraven Nederland.

Wat kost een natuurgraf?

Kijk voor meer informatie op de website van Natuurbegraven Nederland.

PLANNING, PROCES EN PARTICIPATIE

Hoe ziet de planning eruit, wat zijn de momenten voor meedenken (participatie) en besluitvorming?

Hier vindt u een kort overzicht van momenten van participatie en besluitvorming. Wij houden u via de nieuwsberichten op de website en onze nieuwsbrief op de hoogte van de momenten van participatie en besluitvorming.

Waar kan ik het ontwerpbestemmingsplan, inclusief alle onderzoeken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken bij de balie op het gemeentehuis locatie Winsum en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam Kardinge Groeit.  Vanaf 1 januari 2024 via deze link naar de omgevingswet website van de overheid.

Hoe kan ik reageren op de plannen voor Kardinge Groeit?

De gemeente Het Hogeland heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Iedereen had de mogelijkheid om tot 25 januari een zienswijze, een formele reactie, te sturen aan de gemeente. Het college van B&W van de gemeente Het Hogeland beoordeelt en beantwoordt momenteel alle ingediende zienswijzen en zo nodig worden wijzigingen verwerkt in het plan. Hoe lang dit gaat duren is nog niet bekend. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen over het plan. Het bestemmingsplan ligt daarna 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan eventueel een bezwaar indienen.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Natuurmonumenten of Natuurbegraven Nederland via contact@kardingegroeit.

 

Is het al zeker dat er een natuurbegraafplaats komt?

Het college van B&W van de gemeente Het Hogeland heeft in november 2022 positief besloten op ons principeverzoek. Daarmee gaf het college aan dat we de plannen verder uit konden werken en dat het bereid is om het (ontwerp-) bestemmingsplan daarna te beoordelen.

We hebben vervolgens, samen met de omgeving, de plannen verder uitgewerkt en door onafhankelijke deskundigen laten onderzoeken op haalbaarheid (verkeer, (grond)watersysteem, natuur). Deze onderzoeken maken onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan. Het college van B&W is positief over de natuurontwikkeling in combinatie met natuurbegraven en is van mening dat het plan voldoende is onderbouwd. Het ontwerp bestemmingsplan is daarom ter inzage gelegd. Iedereen heeft 6 weken de tijd (tot 25 januari) om een zienswijze in te dienen. Het college van B&W van de gemeente beantwoord de zienswijzen en zo nodig worden wijzigingen verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.  Hoe het proces van besluitvorming werkt, leest u hier.

Over welk gebied gaat de bestemmingsplanwijziging? Alleen het aangekochte perceel, of een groter gebied?

De natuuruitbreiding en ontwikkeling van de natuurbegraafplaats zal plaatsvinden op het aangekochte perceel. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Als blijkt dat er buiten dit gebied extra voorzieningen nodig zijn, of wijziging van voorzieningen ten behoeve van de natuuruitbreiding of het natuurbegraven, dan overleggen we met de gemeente hoe we dit mogelijk maken.

VERKEER

Wat wordt de extra verkeersdruk?

Het aantal auto’s dat naar een plechtigheid komt varieert. We gaan uit van gemiddeld 30 auto’s per plechtigheid, dit is inclusief de werknemers van de natuurbegraafplaats. Er zijn maximaal 2 plechtigheden per dag. Daarnaast zullen ook nabestaanden en mensen die geïnteresseerd zijn in een natuurgraf het gebied bezoeken. We gaan hiervoor uit van gemiddeld 7 auto’s per dag. De verwachting is dat er na een aanloop van 5 jaar ongeveer 250 plechtigheden per jaar plaatsvinden.

Hoe wordt de aanrijroute? En waar komt de toegang van de natuurbegraafplaats?

De route naar de natuurbegraafplaats is een belangrijk punt van aandacht. De mogelijkheden voor ontsluiting van het gebied zijn beperkt. We hebben de boerderij aan de Oosterseweg 31 aangekocht. Deze wordt ingericht voor ontvangst en ceremonies. Het ligt voor de hand dat het gemotoriseerd verkeer hier heen geleid wordt. De aanrijroute en toegang gaan we in overleg met de gemeente Groningen en gemeente Het Hogeland verder uitwerken.

Wij ervaren nu al veel verkeersoverlast. Wat gaan jullie doen om extra verkeersoverlast te voorkomen?

De realisatie van een nieuw natuurgebied met ruimte voor natuurbegraven betekent dat er extra verkeer komt. Het aanvullende verkeersonderzoek heeft bevestigd wat de bewoners al ervaren: de bestaande wegen kunnen de huidige verkeersdruk niet aan.
Wij zullen ons actief inspannen voor een oplossing om het bestemmingsverkeer van Kardinge Groeit vóór vaststelling van het bestemmingsplan goed af te wikkelen. Een goede oplossing is immers van belang voor zowel de ontwikkeling van Kardinge Groeit, als voor verbetering van de verkeerssituatie op de Noorddijkerweg. Hiervoor ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente Groningen. Wij zijn in overleg met de gemeenten Groningen en Het Hogeland en de bewoners, en verwachten gezamenlijk tot een oplossing te kunnen komen.

Jullie hebben verkeersonderzoek gedaan. Wat hebben jullie onderzocht en wat was het resultaat?

We hebben twee verkeersonderzoeken laten uitvoeren. Het eerste onderzoek is een bureaustudie om de uitvoerbaarheid van het initiatief te onderzoeken. Daarbij is onderzocht wat de verkeersaantrekkende werking is van de toekomstige natuurbegraafplaats en of de huidige wegen deze verkeersaantrekkende werking kunnen dragen. Dit onderzoek liet zien dat de verkeerstoename als gevolg van Kardinge Groeit beperkt is en dat met de ontwikkeling van Kardinge Groeit de verkeersdruk op de Noorddijkerweg toeneemt tot het maximum wat deze weg aan kan. Omdat we bekend zijn met de zorgen over de huidige verkeerssituatie op de Noorddijkerweg, hebben we ervoor gekozen op eigen initiatief aanvullend verkeersonderzoek uit te laten voeren.
Het aanvullend onderzoek, dat bestond uit verkeerstellingen op de Oosterseweg en de Noorddijkerweg, laat een nauwkeuriger beeld zien van de verkeerssituatie. Uit dit aanvullende verkeersonderzoek blijkt dat de maximum capaciteit van de Noorddijkerweg in de huidige situatie, zonder de ontwikkeling van Kardinge Groeit, al wordt overschreden. Helaas blijken de verkeerstellingen uitgevoerd te zijn terwijl de Noordelijke Ringweg was afgesloten. Hierdoor was het mogelijk drukker op de Oosterseweg en Noorddijkerweg dan gebruikelijk. Daarom gaan we ervan uit dat de verkeerstellingen geen representatief beeld vormen van de bestaande situatie. Op dit moment bespreken we met gemeente Groningen en Het Hogeland hoe we een representatief beeld kunnen krijgen van de bestaande situatie. Mogelijk zullen er nieuwe tellingen plaatsvinden.

Wat wordt de aanvoerroute voor de grond

We willen zoveel mogelijk grond uit het gebied gebruiken, zodat de aanvoer van grond zoveel mogelijk beperkt wordt. We weten nog niet hoeveel grond er aangevoerd moet worden en waar die vandaan komt. Als het om grote hoeveelheden gaat, willen we voorkomen dat de route door Zuidwolde of Noorddijk gaat. We onderzoeken alternatieven.

WATER EN MILIEU

Is de grondwaterstand wel geschikt voor natuurbegraven?

Om te mogen begraven moet er voldoende ruimte zijn tussen het grondwater en het maaiveld (de bovenkant van de grond). Dat is wettelijk vastgelegd. Om te voldoen aan deze eisen, zullen delen van het gebied tot maximaal 100 centimeter opgehoogd worden. Onze verwachting was dat de grond in delen van het gebied met circa 80 tot 120 centimeter opgehoogd moest worden. Uit het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren blijkt dat ophogen tot maximaal 100 centimeter voldoende is.

Wat zijn de effecten van een natuurbegraafplaats op de bodem? (o.a. amalgaanvullingen, medicijnresten, chemotherapie)

Natuurbegraven is gebonden aan wettelijke voorschriften over de bescherming van bodem en grondwater, zogenaamde milieuhygiënische voorwaarden. Hiermee is de bescherming van de bodem en het grondwater tegen verontreiniging wettelijk geborgd. Ook is wettelijk bepaald dat natuurbegraven in drinkwaterbescherminsggebieden niet mogelijk is.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van natuurbegraven op de milieukwaliteit op en in de omgeving van de natuurbegraafplaats, o.a. door Alterra (tegenwoordig Wageningen Environmental Research). In 2017 concluderen ze dat natuurbegraven geen blijvend negatieve invloed heeft op de vegetatie, niet in de onderzochte bossen en niet in graslanden.

**Alterra 2013: Haas, de, W. en E.A. de Vries, 2013. Natuurbegraafplaatsen in Nederland; Landelijke inventarisatie 2013. Wageningen, Alterra Wageningen UR (University & Research Centre)
**Alterra 2017: Vries, B. de, W. Wamelink, W. de Haas, J. Frissel, M. van Adrichem, 2017. Effecten van natuurbegraven op de vegetatie op Natuurbegraafplaats Heidepol; Natuurbegraven in praktijk. Wageningen, Wageningen Environmental Reasearch

Is er een extra afvoer van de afvalstoffen van de stoffelijke overschotten of gaat dat via de slootjes?

Een lichaam ontbindt in de bodem, niet in het grondwater. Natuurbegraven gebeurt namelijk altijd minimaal 30 centimeter boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Natuurbegraven is gebonden aan wettelijke voorschriften over de bescherming van bodem en grondwater, zogenaamde milieuhygiënische voorwaarden. Hiermee is de bescherming van de bodem en het grondwater wettelijk geborgd.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

© 2022 KardingeGroeit.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring